RODO

Start / RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w KUNCAR SA.

 1. Administrator danych
  KUNCAR S.A., z siedzibą w Wyrach, ul. Pszczyńska 167C, 43-175 Wyry, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491156, kapitał zakładowy        1 047 000 zł opłacony w całości, NIP: 635-183-28-93, REGON: 243439360.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kuncar@kuncar.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), takich jak wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji, rozliczanie podatków;
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak spełnienie obowiązków raportowych, utrzymanie bezpieczeństwa oraz dochodzenie roszczeń.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. podmioty współpracujące z Administratorem danych, takie jak dostawcy usług IT, biura rachunkowe, firmy kurierskie;
  2. organy publiczne, w przypadku gdy Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa, takie jak przepisy podatkowe czy prawa pracy.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, takich jak zawarcie i wykonanie umów czy spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.